سفارش ترجمه

  • هزینه مهر ناتی (برای هر سند جداگانه) مبلغ 45,000 تومان است.

  • هزینه مهر ناتی (برای هر سند جداگانه) مبلغ 45,000 تومان است.

اسپل انگلیسی اسم سرکت/کارخانه و… همراه با اصل مدرک ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

اسپل انگلیسی اسم شرکت/کارخانه و… همراه با مدرک ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

اسپل انگلیسی اسم سرکت/کارخانه و… همراه با اصل مدرک ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

اسپل انگلیسی اسم سرکت/کارخانه و… همراه با اصل مدرک ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحه ای

پشت‌ و رو (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

هر صفحه -در صورت ناخوانا بودن هزینه دوبل می‌شود- ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

هر صفحه (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحات مشابه 150,000 تومان ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحه ای

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

همراه با مهر و امضای شرکت باشد.

ترجمه دقیق عتوان شغلی اصلی متقاضی، که کارشناس بر اساس آن اقدام کرده، همراه با مدرک ارسال شود.

مدارک بیش از یک عدد، در قالب فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

همراه با مهر و امضای شرکت باشد.

ترجمه دقیق عتوان شغلی اصلی متقاضی، که کارشناس بر اساس آن اقدام کرده، همراه با مدرک ارسال شود.

مدارک بیش از یک عدد، در قالب فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

صفحه ای

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حاوی مهر و امضا و تائیدیه

ترجیحا گواهی ریز نمرات همراه با ریزنمرات ارسال شود.

حاوی مهر و امضا و تأییدیه محل تحصیل

هزینه ترجمه هر ترم 70000 تومان + هزینه پایه ترجمه 70,000

کافی است فقط یکبار گزینه را انتخاب کنید. بعد از ثبت سفارش و بررسی مدارک، هزینه مجموع (تعداد ترم ها و هزینه پایه) توسط سیستم محاسبه و الباقی در فاکتور درج خواهد شد.

حاوی مهر و امضا و تأییدیه محل تحصیل

حاوی مهر و امضا و تأییدیه محل تحصیل

هر سال

هر صفحه

پشت و رو

مجرد و متاهل:

تمام صفحات بارگذاری شود؛

بیش از یک شناسنامه در قالب فایل زیپ شده یا در  مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

گذرنامه اشخاص ذی نفع همراه با مدارک ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحات مشابه 150,000 تومان

پشت و روی کارت ارسال شود.

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

پشت و رو ارسال شود.

پشت و روی کارت ملی (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

موافقت‌نامه انجام طرح پژوهشی- پزشکی- هر صفحه

پشت‌ و رو

پشت و رو

هر صفحه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه محل تحصیل

پشت و روی کارت در یک فایل پی دی اف ارسال شود.

هر صفحه

هر صفحه

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

صفحه ای

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

راهنمای

ثبت سفارش

ثبت سفارش: مدارکی که نیاز دارید ترجمه آنها توسط درالترجمه الوناتی انجام شود، را از لیست زیر به سبد خرید خود اضافه کنید.

ارسال فایل مدارک: پس‌از ثبت سفارش فایل مدارک خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی مدارک: در این مرحله تمام مدارکی که شما ارسال کرده‌اید بررسی شده و در صورت مشاهده مشکل در مدارک به شما اطلاع خواهیم دادیم.

پروسه ترجمه مدارک: در این مرحله تمام مدارک شما ترجمه خواهند شد.

ارسال مدارک به ایمیل شما: پس‌از تکمیل ترجمه مدارک، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و مدارک برای شما به ایمیلی که موقع ثبت سفارش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

ارسال پستی مدارک: مدارک شما از طریق پست به نشانی پستی که زمان ثبت سفاش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

سبد انتخاب
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

سفارش ترجمه
0 مدرک سبد انتخاب
حساب کاربری من